SÜREÇ İYİLEŞTİRME

 1. Yönetim Danışmanlığı

Uğraş alanı, doğası gereği etkin bir yönetim anlayışının yapısal olarak kuruma kazandırılması ve bu anlayışın sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Yönetim danışmanı küresel ve yerel pazardaki bilgi ve kazanımları danışanlarına özgü olarak işler ve değerlendirir.

Dışarıdan bağımsız bir gözle, objektif olarak değerlendirme yapar ve tüm gerçekleriyle danışmanlığını yaptığı kurumlarla paylaşır.

Varipo ve Nöronüs Nöron Eğitim Merkezi olarak danışmanlık şapkamızla bulunduğumuz kurumlarda felsefemiz, “Duymak istenileni değil, olanı ve olması gerekeni dile getirmektir.”

Yönetim danışmanı, kurum içerisinde çalışan profesyonellerin uzmanlıklarını ihtiyaca göre bir araya getirerek kurum içerisinde ve yine kuruma özgü çözüm süreçleri için ortak aklın oluşturulmasına destek olur. Çok çeşitli ve karmaşık hale gelen yönetim problemlerinin çözümü, kurumların vizyon ve hedeflerine ulaşması süreçlerindeki stratejilerinin belirlenmesi ve uygulama adımlarının takibi, sahip olunan sermaye ve insan kaynaklarının yönetilmesi gibi sorumlulukları olan yönetim işlevinin objektif bakış açısı haline gelir.

Yönetim danışmanlığı en temel adımlarıyla aşağıdaki gibidir;

 • Durum Analizi
 • Sorunların Tespiti
 • Kuruma Özgü Çözümlerin Oluşturulması
 • Uygulama Adımlarının Belirlenmesi 
 • Durum Değerlendirmesi/ Kontrol

2. İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Kurumların üretim faktörleri ele alındığında tüm bileşenler içerisinde “insan kaynağının” önemi kendisini göstermektedir. İnsan kaynağını oluşturan çalışanların bilgi birikimi, deneyim ve yetkinlikleri ürün ve hizmetlere önemli ölçüde değer katmaktadır. Günümüz, şiddetli rekabet ortamında insan kaynağının verimli ve etkin kullanılması işletmelerin başarı parametreleri içinde yer almaktadır.

Kurumların hedeflerine ulaşabilmek ve rakipleri karşısında üstünlük oluşturabilmek adına her şeyden önce insan kaynağının uygun, yeterli ve doğru kullanılıyor olmasına ihtiyaç vardır. 

İşletmelerde insan kaynağını en doğru şekilde seçme ve işletme içerisinde en uygun yere yerleştirmenin yanında, personel ihtiyacının doğru saptanması ve bunun için var olan personelin görev tanımlarından iş akış süreçlerine kadar tüm parametreler incelenerek durum analizinin en doğru şekilde yapılması gerekir. Bu yüzden Nöronüs Nöron Eğitim Merkezi olarak işe alım süreçlerini desteklediğimiz gibi insan kaynakları yapılanma süreçlerinde de danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Durum Analizi 
 • Görev Tanımlarının Oluşturulması/ Düzenlenmesi
 • İş Akış Şemalarının Oluşturulması/ Düzenlenmesi
 • Kişilik Envanteri Uygulamaları
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat ve Çalışmalar
 • Kurum Organizasyon Şemasının Oluşturulması/ Düzenlenmesi
 • Yetkinlik Sözlüğünün Oluşturulması/ Düzenlenmesi
 • Çalışan ve Çalışan Adayları İçin Birey Odaklı Raporlama

3. Süreç İyileştirme ve Geliştirme Danışmanlığı

Firmalarda temel süreçlerin adaptasyonu, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılan çalışmaları içerir. Bu çalışmalar firma çalışanları ve fonksiyonların katılımı ile sürdürülür.

Çalışmalarda mevcut durum ile birlikte senaryolar ortaya çıkarılarak tespitler yapılır. Daha sonra problemler alanları, iyileşme ve gelişim alanları belirlenerek, buna bağlı çözümler ortaya konur. Çözümlerin uygulatılması için gerek operasyonlar gerekse araçlar düzenlenir. Ayrıca sürece ait yeni veya mevcut parametreler belirlenir, takibi için raporlama ve sistemler kurgulanır.

Bu danışmanlık türünde aylık çalışmalarla ilerleniyor ve belirli bir sürede gelişim sağlanarak hizmet tamamlanmış oluyor. İşin kapsamına göre 3- 6 ila 18 aylık danışmanlık veriliyor.

Çalışmalarda;

 • Mevcut durum tespiti, analiz
 • Problem alanları, ölçümleme, gelişime açık noktaların belirlenmesi
 • Çözümler, iyileşme için aksiyonlar
 • Parametrelerin tanımlanması
 • Kurgulanan süreçlere göre parametre takibi ve raporlamalar

4. Yalın Yönetim Danışmanlığı

Firma içerisinde sürekli iyileştirme kültürünün başlatılması, organizasyonda metodolojik çalışmaları yapacak fonksiyonun/bölümün modellenmesi ve kurulması için verilecek danışmanlık hizmetleridir.

Organizasyonda proje yönetim sistemi, 5S, Kaizen, ileri versiyon bir kısım 6 sigma (ki bu firmanın olgunluk seviyesine göre uygulanmalıdır) gibi metodolojik sistemler için hem eğitim hem uygulamalara geçiş için danışmanlık verilir. Firmaya özel, firma kültürü ile de entegre proje yönetim ve metot sistemleri ortaya çıkarılır.

bu danışmanlık kapsamında eğer varsa firmanın ERP geçiş süreçlerinde de kolaylaştırıcı hizmeti verilebilir. Bu hizmet modelinde ERP sistemini adapte eden uygulayıcı (çözüm ortağı) ile firma arasında köprü görevi görülerek, projenin yönetilmesi departmanlar arası iletişim ve çalışmaların koordinasyonu sağlanır.

Bu önemlidir çünkü çoğu zaman, ERP sistemini uygulayıcı çözüm ortağı firmanın süreçlerini tam olarak çözümlememiş, departmanlar arasında ise kopukluk veya temel süreçlerinde eksiklikler bulunmaktadır. Tüm bunların yönetilmesi için projede tek bir liderlik gerekir, bu ise ayrı bir bilgi ve tecrübe gerektirir.

Bu kısım ayrıca eğitimleri de içermektedir.

 • Üretim takip modelinin uygulanması, Gemba tekniği
 • 5S, Kaizen eğitimleri
 • Kök sebep analizleri, problem çözme teknikleri
 • Yalın 6 sigmaya giriş
 • Sürekli iyileştirme, A3 tekniği
 • Proje yönetim araçları

5. Tedarik Zinciri ve Satın alma Danışmanlığı

İşletmelerin “maliyet” hedeflerinin gerçekleşmesi için satın alma en önemli fonksiyonlardandır. Çünkü mamul maliyetinin yaklaşık %60’ı satın alınan malzemeden oluşmaktadır. Bu oran toptancı ve perakendeci işletmelerde %90’ı geçebilmektedir. Ancak buna rağmen satın almanın önemi sadece satın alınan malların maliyetinden ibaret değildir. Mal ve Hizmetin kalitesi, zamanında teslimi de önem arz etmektedir.

Doğru tedarikçi seçimi, Satın Al veya Üret kararları, Müzakere ve Sözleşme Süreci Yönetimi gibi süreçlerin tamamı SATIN ALMA’nın işidir ve yüzde yüz sorumluluğundadır. Üstelik bunların hepsini yüzlerce malzeme ve hizmet alımı için yerine getirmekle yükümlüdür.

BU NEDENLE, SATIN ALMA BÖLÜMÜ GELİŞMİŞ OLAN İŞLETMELER RAKİPLERİNE FARK ATARLAR.

Danışmanlık Programı kapsamında, işletme ihtiyaçlarının belirlenmesi ile yapılacak çalışmaların sonucunda;​

 • Satın alma süreçleri sırasında olası yanlış/eksik uygulamaların tespiti ile olası hata ve kaçaklar önlenebilecek, kontrol noktaları oluşturulabilecektir.
 • Satın almada işlerin sadeleştirilmesi sonucunda doğru zaman yönetimi ile kazanılan zaman stratejik satın almanın yolunu açacaktır.
 • Satın alma süreçlerinde kullanılması gereken doğru karar/onay mekanizması gözden geçirilerek şirketiniz dinamiklerine uyumlu hale getirilecektir.
 • Satın almada tam otomasyona geçiş sürecinin etkin yönetimi sağlanacak ve bu sayede verimlilik artacak, işlem kontrolleri artacak, her şey dijital kayıt altına alınacak, hataya açık çalışma riskleri ortadan kaldıracaktır.

6. İcracı Danışmanlık

Bu hizmete part time CFO luk da diyebiliriz. Firmanın Finansal yeniden yapılandırılması dizayn edilir ve uygulanır. Uygulama esnasında İK-Üretim-Planlama-Hukuk vb. iş ortakları ile koordineli çalışarak bir “turn around” projesi oluşturulur. Finansal Danışmanlık hizmetinde karşılaşılan “tipik finansal sorunlar”; iş modelinden kaynaklanan yüksek sermaye kullanımının sebep olduğu yüksek kredi kullanımı, düşük karlı ürün ve yüksek işletme sermayesi kullanımı gerektiren ürün karması seçilmesi, yatırımların finansal etütlerinin yapılmamasından kaynaklanan darboğazlar, raporlama noksanlığından kaynaklanan finansal kaçaklardır.

Çalışma başladıktan ilk üç ay içinde net Finansal kazanımlar oluşmaktadır. Bu gruptaki genel hizmetlerin listesi aşağıdadır.

 • En uygun kredi-öz kaynak yapısını belirlemek, kredilerin vade ve para birimi planlamasını yapmak
 • İşletmenin nakit yaratma kabiliyetinin arttırılmasını sağlamak
 • İşletmede bütçe sürecine liderlik etmek
 • Etkin bir raporlama sistemi kurmak
 • Etkin işletme sermayesi kullanımını sağlamak
 • İş modelini ve karlılık dinamiklerini gözden geçirmek ve işletme yönetimi ile birlikte yeniden model belirlemek
 • Nakit yaratımına hizmet eden ve etmeyen kanal ve müşterileri belirlemek ve yeniden yapılandırmak